دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی...

دلایل مشروعیت استمداد و کمک‌خواهی از اولیای الهی…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه۱
فصل اول۲
کلیات و مفاهیم۲
گفتار اول: کلیات۳
الف) تعریف و تبیین مسأله۳
ب) سؤالات تحقیق۳
۱٫ سؤال اصلی۳
۲٫ سؤالات فرعی۴
ج) فرضیه‌های تحقیق۴
۱٫ فرضیه اصلی۴
۲٫ فرضیه‌های فرعی۴
د) پیشیینه تحقیق۴
هـ) روش تحقیق۶
و) اهداف تحقیق۶
گفتار دوم: مفاهیم۷
الف) تعریف توسل۷
۱٫ توسل در لغت۷
۲٫ توسل در اصطلاح۷
گفتاری از علامه امینی درباره توسل۱۳
ج) ضرورت و فلسفه توسل۱۴
ز) مفهوم شناسی مشروعیت۱۶
ح) مفهوم اولیاء الهی۱۷
مراد از اولیاء…

بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک…

بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک...

بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مراتب توحید وشرک…

فهرست مطالب
مقدمه۱
تعریف مسأله۲
پیشینه بحث۲
تألیفات شیعه۲
تألیفات اهل سنت۲
ضرورت بحث۳
هدف پژوهش۳
الف) هدف اصلی۳
ب) هدف فرعی۳
سؤالات۳
سؤال اصلی۳
سؤالات فرعی۴
فرضیه‌ها۴
فرضیه‌ی اصلی۴
فرضیه‌های فرعی۴
روش تحقیق۵
فصل اول: شخصیت ابن تیمیه۶
گفتار اول: زندگینامه۷
مذهب ابن تیمیه۹
گفتار دوم: اوضاع سیاسی اجتماعی عصر ابن تیمیه۱۰
۱٫ فقدان قدرت مرکزی۱۰
۲٫ حرکت‌های مسیحیان و اروپائیان در بلاد اسلامی۱۰
۳٫ هجوم مغولان به سرزمین‌های…

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت...

مشروعیت تبرک از منظر قرآن و سنت…

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم.. ۲
گفتار اول: کلیات ۳
الف) تبیین موضوع ۳
پرسش‌های تحقیق ۳
پرسش اصلی.. ۳
پرسش‌های فرعی.. ۳
فرضیه‌های تحقیق ۴
فرضیه‌ی اصلی.. ۴
فرضیه‌های فرعی.. ۴
پیشینه‌ی تحقیق ۴
مفهوم «برکت» در لغت ۶
توحید در برکت ۸
«تبرک» در قرآن کریم ۸
«تبرک» در احادیث ۹
اصل برکت از جانب خداست ۱۰
فصل دوم: موارد تبرک در آیات قرآن کریم و روایات.. ۱۱
 ١ . برکت در اشخاص ۱۲
الف) برکت در حضرت نوحg. 12
ب) برکت در حضرت…

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی…

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی...

کاربرد اصالة الصحة به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی…

چکيده :
اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می شود، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق مسلمین ، ید، فراش و طهارت و برائت مرتبط است.
در…

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

مقایسه ممنوعیت ازدواج در دین اسلام و دین یهود..

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده–۱
مقدمه –۲
بيان مسأله– ۳
فصل اول:کلیات- ۵
گفتار اول: ازدواج..۶
گفتار دوم: اسلام– ۱۰
گفتار سوم: یهود——————————- ۱۱
فصل دوم: ازدواج——————————- ۱۷
گفتار اول:۲-۱- اهمیت ازدواج در اسلام———– ۱۸
گفتار دوم:۲-۲- اهمیت ازدواج در یهود———– ۲۷
۲-۲-۱- معنای ازدواج در آیین یهود————– ۲۷
۲-۲-۲- شرایط ازدواج در یهود——————- ۲۸
۲-۲-۳- مراسم واقعی ازدواج——————— ۲۹
۲-۲-۴- مراسم شکستن شیشه و مراسم بیحود——— ۳۰
گفتار سوم:…

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته...

تبیین و بررسی مهدویت در صحاح سته…

فهرست مطالب
فهرست مطالب‌أ
مقدمه۱
فصل اول: کلیات و مقدمات۴
گفتار اول: کلیات۵
تعریف مسأله۵
پیشینه تحقیق۵
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق۶
ضرورت تحقیق۷
هدف تحقیق۷
سؤالات تحقیق۷
سؤال اصلی۷
سؤالات فرعی۷
فرضیه‌های تحقیق۷
فرضیه اصلی۷
فرضیه‌های فرعی۷
روش انجام تحقیق۸
گفتار دوم: مقدمات۹
جایگاه مهدویت نزد اهل سنت۹
الف. روایات مهدوی در مصادر اهل سنت۱۰
ب. کتاب‌های ویژه امام مهدی از اهل سنت۱۱
ج. قائلان به صحت احادیث امام مهدی در اهل سنت۱۴
د….

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن...

خیانت همسران و آثار فقهی مترتب بر آن…

چکیده :
خیانت برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است. یکی از تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در همه اقوام و ادیان، وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است. و همواره خیانت یک امر مذموم و ناپسند به شمار می‌آمده است. خبرها و مشاهدات حاکی از افزایش این آسیب در ایران بلکه در همه دنیا می‌باشد، در این تحقیق ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است که از این رو دو فرضیه مطرح است: اول اینکه مرد یا زن نمی‌تواند به جهت…

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه…

چکیده
تا­کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است. اکثر شارحان نهج البلاغه معتقدند که، مراد و­ منظور انتقاد گرایانه حضرت، درباره زنان، تنها عایشه است که جریان جمل را در زمان خلافت علی (ع) راه انداخت و موجب کشته…

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی...

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری- ۰
چکیده- ۱
مقدمه- ۲
طرح تحقیق- ۳
الف- بیان مسئله- ۴
ب- فرضیه‌ها- ۴
ج- هدف‌ها- ۴
د- سابقه تحقیق، ضرورتوجنبه جدید بودن طرح- ۵
ه- روش تحقیق- ۵
فصل اول: کلیات- ۶
بخش اول- سند- ۷
مبحث اول- معنای لغوی- ۷
مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- ۷
مبحث سوم- ارکان سند- ۸
گفتار اول- رکن شکلی- ۸
شهادت‌نامه- ۹
گفتار دوم- رکن ماهوی- ۱۰
گفتار سوم- امضاء- ۱۲
مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- ۱۳
بخش دوم- انواع سند- ۱۴
مبحث…

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود....

مقایسه جرایم منافی عفت در اسلام و یهود….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده… ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه.۳
۱-۲ بیان مسئله… ۴
۱-۳ روش تحقیق. ۵
۱-۴ فرضیه و سوالات تحقیق…۶
۱-۵ پیشینه تحقیق…. ۷
 فصل دوم: ویژگی های خاص جرایم منافی عفت
۲-۱ راه ها و ادله اثبات جرایم منلفی عفت………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۱-۱ اقرار………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲ موضوعیت اقرار در جرایم منافی…